Anbefaling fra Skien Kommune, kulturafdelingen

KUNSTPROSJEKTET LIFE-BOATS

 

Skien er kanalbyen i Norge, og Skien kommune ser meget positivt på et kunstprosjekt som ønsker å gjøre nytte av vannveiene og kanalene i Skandinavia og Europa.

 

Telemarkskanalen, med Skien som inngangsport, feirer sitt 150 års jubileum i 2011 og er slik sett en av regionens sterkeste merkevarer og kulturbærere. Det er i Skien kommunes interesse at kanalene blir gjenstand for oppmerksomhet, debatt og fornyet interesse. Dette mener vi vil være tilfelle ved gjennomføringen av prosjektet Lifeboats, som også bør inkludere seilas på Telemarkskanalen.

 

Et kunstprosjekt med utgangspunkt i kanalen vil også harmonisere godt med Skien kommunes satsning på Kunsterbyen Skien, hvor nettopp å synliggjøre kunstproduksjon, formidling av kunst og å bedre kunstneres arbeidsvilkår er sentralt. Det arbeides også med å etablere. Telemarkskanalen som regionalpark. Formålet med regionalparken er å øke områdets attraktivitet som reisemål og bosted, og få til vekst og utvikling i næringslivet gjennom å foredle de særpregede ressursene knyttet til Telemarkskanalen og kanallandskapet. Også i tråd med dette prosjektet vil Life-boats kunne bidra til å markere Telemarkskanalen som attraktivt reisemål og bygge opp under målsettingene for regionen.

 

Som kunstner har Marit Benthe Norheim sitt rotfeste i Skien, både hva gjelder familiær tilknytning og en kunstnerisk tilknytning. Et av hennes hvoedverk, Rottejomfruen, er et landemerke i Skien. Både Rottejomfruen og hennes andre store verk i Skien, Armerte kvinner, ligger i nær tilknytning til kanalen og vil således kunne hilse Life-boats velkommen ved en seilas opp Telemarkskanalen.

 

Med dette som utganspunkt ser Skien kommune positivt på prosjektet Life-boats med bakgrunn i tilsendt prosjektinformasjon fra Marit Benthe Norheim og ser fram til videre samhandling rundt prosjektet.

 

Med vennlig hilsen

 

Ragnar Nilssen, kultursjef, Skien kommune

Tom-Erik Lønnerød, prosjektleder, Kunstnerbyen Skien